صدای نمایش و داستان

 

هم اکنون بشنوید:
یاد حق
سپس می شنوید:
کد خدا مار | 48 دقیقه بعد
انونس رادیو نمایش | 165 دقیقه بعد
تازه عروس | 165 دقیقه بعد
| 252 دقیقه بعد


برنامه های امروز
مدت: 24 

ساعت

 

ایران صدا: نمایش از عالی ترین و والاترین هنرهاست. رادیو همراه همیشگی این هنراز این توان برخوردار بوده که صداها و کلامهای این هنر مندان را ثبت وضبط نماید حال میتوانیم همه این صداهای ماندگار که قصه های روزگارشان را در رادیوبازی کردند دگر باربشنویم ولذتی دوباره ببریم.

بشنوید..

 

ایمیل شما:

email icon